Algemene voorwaarden

Disclaimer voor https://www.rt185.nl/

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.rt185.nl/ , zoals deze beschikbaar is gesteld
door Tafelronde 185 Woerden. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de
informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tafelronde 185 Woerden is het niet toegestaan
tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel
eigendom berust bij Tafelronde 185 Woerden.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Tafelronde 185 Woerden te mogen claimen of te veronderstellen.

Tafelronde 185 Woerden streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze
inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan
kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
Tafelronde 185 Woerden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites
staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
https://www.rt185.nl/ op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op voorbeeldalgemenevoorwaarden.nl.