Over de Nederlandsche Tafelronde


heading6
Organisatie

woerdinaDe Nederlandsche Tafelronde is een actieve en inspirerende vereniging die onderlinge vriendschap bevordert, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden. Dit is -kort en bondig- wie we zijn en wat we doen.

Een club voor mannen tussen de ca. 25 en maximaal 40 jaar. Service verlenen we ook, dat zeker. Want naast (internationale) vriendschap en persoonlijke ontplooiing is het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk.

Een actieve Tafelaar kan veel aan zijn lidmaatschap hebben. Tafelavonden, die tweemaal per maand worden gehouden, zijn veelal het platform van boeiende discussies, vaak naar aanleiding van een presentatie van één van de leden of een gastspreker. De kennis, maar ook de typische problemen van iemand met een ander beroep, andere inzichten, persoonlijke ervaringen en meningen, vrijwel iedere Tafelaar biedt wel iets.

Goed georganiseerd

De Nederlandsche Tafelronde is een goed georganiseerde vereniging met lokale- en districtsbesturen en een landelijk hoofdbestuur. Regionaal zijn de Tafels in districten georganiseerd. De voorzitters van deze districten vormen, samen met het hoofdbestuur, de Nationale Tafelraad. Elke lokale Tafel kiest jaarlijks een eigen voorzitter, penningmeester en secretaris. Een dergelijke bestuurssamenstelling hebben ook de districten. Eén van de belangrijkste taken van het districtsbestuur is het onderhouden van de contacten tussen het landelijk bestuur en de plaatselijke Tafels.

Zowel de districtsbesturen als het hoofdbestuur houden bijeenkomsten voor leden. De districtsbijeenkomsten worden veelal gekoppeld aan interessante lezingen en sociale activiteiten. De Halfjaarlijkse en de Jaarlijkse landelijke vergaderingen worden door het hoofdbestuur geïnitieerd. Een plaatselijke Tafel draagt dan zorg voor de organisatie. Voor zowel de Tafelaars als hun partners wordt tegelijkertijd ook een ontspannend programma opgezet, om zo het nationale en internationale contact tussen de Tafelaars te bevorderen. Externe en internationale contacten
Het hoofdbestuur onderhoudt namens de Tafelronde eveneens contacten met organisaties met min of meer gelijke doelstellingen. Denk daarbij aan 41 Club, Rotary, Lions, Kiwanis, Agora en de Ladies’ Circle.

Het onderhouden van internationale contacten krijgt binnen de Nederlandsche Tafelronde veel aandacht. Het is immers één van de doelstellingen om vriendschap en wederzijds begrip ook op internationaal niveau te bevorderen. Daarnaast hebben landelijke serviceprojecten soms een internationaal karakter.

Round Table International

Veel lokale Tafels onderhouden nauwe banden met buitenlandse Tafels met hetzelfde Tafelnummer, onder meer middels de jaarlijkse “numbermeetings”. Op deze manier kan elke Tafelaar een informeel internationaal netwerk ontwikkelen, iets wat zonder de Tafelronde een vrijwel ondoenlijke zaak is. Uiteraard kan iedere Tafelaar ook de internationale events bezoeken, zoals van de Central & Eastern European Meeting of de Round Table International World Meeting.

Serviceprojecten

Wie lid is van een Tafelronde committeert zich wel, aan deelname aan de eigen bijeenkomsten en andere activiteiten, maar ook aan de serviceprojecten. Het lidmaatschap schept dus verplichtingen, voor ieder lid. De Tafelronde organiseert serviceprojecten voor de meest uiteenlopende doelen. Landelijk wordt veelal gekozen voor langlopende projecten, zoals bijvoorbeeld het Soho-project, waarbij de Nederlandsche Tafelronde de financiering verzorgde van zogenoemde SOciale HOnden, die gehandicapten in staat stellen een zelfstandiger leven te leiden. Of het project Pleisternet, waarbij de startfinanciering is verzorgd voor TV-studiofaciliteiten in kinderziekenhuizen, om jonge patiëntjes zelf tv-programma’s te laten maken.

Jong ledenbestand

De Tafelronden bestaan in de praktijk uit mannen vanaf ongeveer 25 jaar. Doordat leden die 40 jaar zijn geworden de Tafel moeten verlaten, wordt een permanente vernieuwing van het ledenbestand bewerkstelligd. Ruimte voor verzadiging en vergrijzing is er niet. Hierbij dragen de lokale besturen er zorg voor dat in een Tafel bij voorkeur geen mannen zitten met hetzelfde beroep. Tevens houdt het bestuur de juiste leeftijdsopbouw in de gaten. De Tafels hebben zo’n twintig leden.

Hulpfonds

Een bijzondere activiteit is het Hulpfonds. Leden, oud-leden en hun gezinsleden kunnen in moeilijke tijden een beroep doen op dit hulpfonds, hetzij financieel, hetzij op andere wijze. Deze hulp wordt in volstrekte anonimiteit geboden en wordt begeleid door het stichtingsbestuur en een aangewezen contactpersoon. De middelen worden bijeen gebracht door leden en oud-leden, onder meer via hun contributie.

Communicatie

Naast de bestuurlijke bijeenkomsten onderhoudt de Nederlandsche Tafelronde contacten met de Tafelaars, door het zes keer per jaar verschijnende Round Table Magazine. Jaarlijks verschijnt er ook een ledenboekje met gegevens over Tafels en Tafelaars. Uiteraard worden de nieuwe media als Internet op de voet gevolgd en toegepast voor een zo optimaal mogelijke communicatie.